Bo8eWDdIQAAulmH

100% 昌範 백퍼센트 창범 ‏@C_bum1007 15:45
분당까지 와준 퍼펙션 고마워요
자 이제 건대로 내 사람들 만나러 가볼까
조금만 기다려 날아서 갈게

#Perfection pic.twitter.com/3dkU3vMimv
跑到盆堂來的Perfection謝謝你們
那麼 現在 往建大去跟我們人們見面囉
稍微等一下 我會飛過去

#Perfection pic.twitter.com/3dkU3vMimv
轉載請註明,網址一併帶走。
Muriel Is Me @hisa780120
http://braveyoung.pixne.net/blog
www.facebook.com/MurielIsMe

 

    Muriel 뮤리엘 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()